Etiske retningslinjer

Om etiske retningslinjer

Hva er etiske retningslinjer?

De etiske retningslinjene beskriver vår etiske standard for hvordan vi driver selskapet. De forteller oss selv og omverden hva som kan forventes av oss, og hva som ikke kan aksepteres. Retningslinjene beskriver grunnleggende forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre. De gir oss veiledning når vi står overfor etiske dilemmaer og hjelper oss å ta gode avgjørelser.

For Bredvid er det viktig å ha klare etiske retningslinjer for våre medarbeidere. Som tjenesteleverandør er dette særdeles viktig. En ansvarlig opptreden, som arbeidsgiver, overfor kunder og overfor leverandører, eiere og andre samarbeidsparter, er vår grunnmur. Retningslinjene slår fast at vi alltid skal fokusere på det beste for kunden, at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges og at medarbeidere har en respektfull omgang med andre mennesker i sitt arbeid, både i formelle og mer uformelle sammenhenger.

Hva er grunnlaget for våre etiske retningslinjer?

Bredvid har som sin forretningsidé å være en tjenesteleverandør av IT-tjenester til det norske og nordiske markedet innen digitalisering. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass med egne fast ansatte rådgivere, systemutviklere, designere og prosjektledere og leverer våre tjenester til et marked bestående av offentlige og private virksomheter.

Vi skal utvikle vår virksomhet i tråd med våre verdier:

Våre verdier

Dedikerte

Vi er engasjerte og faglig selvsikre, men også lyttende og ydmyke.
Som en Bredvid-ansatt er du ikke bare faglig sterk, men også menneskelig sterk. Du er dedikert og har tro på deg selv og din kunnskap, samtidig som du anerkjenner at du ikke alltid vet best og derfor er flink til å lytte til andre.

Tillitsskapende

Vi er åpne, ærlige og ansvarlige - kort sagt, vi er ryddige.
Som en Bredvid-ansatt skaper du tillit gjennom ditt arbeid og din væremåt, samtidig som du også viser respekt og tillit ovenfor andre.

Inkluderende

Vi spiller andre gode.
Som en Bredvid-ansatte ser du verdien, og gleden, av å bidra til at andre lykkes, samtidig som du også klarer å verdsette ditt eget bidrag i dette.

Lederskap i Bredvid er alle handlingene vi gjør for at ansatte skal føle mestring, være motivert, kjenne seg verdsatt, føle trygghet, ha eierskap til det vi gjør og lære/vokse. Det handler rett og slett om å sette andre i en posisjon for å kunne gjøre en god jobb.

Den grunnleggende idéen i Bredvid er å være et godt selskap for ansatte, kunder og samfunn.

Etterlevelse

Ved ansettelse i Bredvid må alle signere på at de har satt seg inn i, og forstått, våre etiske retningslinjer og vårt kvalitetssystem. Dette gjør vi også ved alle større revisjoner av retningslinjene. Dette er sentralt fordi vi kontinuerlig oppdaterer retningslinjene i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig.

Sentralt i vår etterlevelse er at ledelse og ledende konsulenter opptrer som rollemodeller. På den måten sikrer vi at våre etiske retningslinjer blir en del av vårt DNA og vår måte å være på.

Vi er tydelig på at våre samarbeidspartnere har tilsvarende retningslinjer.

Varsling

Det er i Bredvid AS sin interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket, og varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. I Bredvid AS ønsker vi å fremme en åpen ytringskultur. Arbeidstakere som blir oppmerksomme på kritikkverdige forhold oppfordres til å varsle etter våre varslingsrutiner.


Våre etiske retningslinjer

Helse, Miljø og Sikkerhet

Bredvid skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Vårt systematiske HMS-arbeid innebærer dokumenterte rutiner og ansvarsforhold, arbeidsmiljøutvalg og verneombud, og er et kontinuerlig forbedringsarbeid.

Alle ansatte er forpliktet til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Det innebærer at vi behandler hverandre, kunder og samarbeidspartnere med respekt, tar ansvar for egne handlinger og melder fra dersom vi observerer noe som påvirker arbeidsmiljøet eller sikkerheten negativt.

Som et selskap med mer enn 30 ansatte har Bredvid etablert et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i tråd med arbeidsmiljøloven.

Mangfold

Alle ansatte i Bredvid er likeverdige, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Diskriminering av ansatte på bakgrunn av slike forhold skal ikke forekomme, hverken i ansettelsesprosesser eller senere i arbeidsforholdet. Den enkeltes egenskaper skal respekteres og verdsettes. Vi handler aktivt dersom vi observerer trakassering eller upassende oppførsel, og vi arbeider forebyggende for å sørge for et inkluderende arbeidsmiljø. En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass gjør oss i stand til å levere bedre løsninger til våre kunder.

Det forventes at alle ansatte i Bredvid opptrer i h.t. retningslinjene, og på en måte som ikke diskriminerer eller trakasserer verken kolleger, kunder, samarbeidspartnere eller andre mennesker man møter som Bredvid-ansatt.

Klima og miljø

I Bredvid jobber vi systematisk i hverdagen med å redusere vårt miljøavtrykk. Vi er lokalisert i midt i Oslo sentrum noe som fremmer at daglig pendling gjennomføres med kollektivt eller sykkel. Vi er samlokalisert med flere andre virksomheter i et kontorfellesskap, noe som reduserer behovet for egne arealer og reduserer vårt miljøavtrykk. Vi oppfordrer alltid våre ansatte til bruk av miljøvennlige reisealternativ til kunder og til konferanser. Til sist er vi opptatt av å alltid skrive effektiv kode, noe som reduserer miljøavtrykket av de løsninger vi lager.

Informasjonssikkerhet

Alle ansatte i Bredvid har plikt til å bevare taushet om forhold man får kjennskap til gjennom sitt ansettelsesforhold så vel i selskapet som hos kunder og partnere. Taushetsplikten gjelder også etter at ansettelsesforholdet opphører

Informasjonssikkerhet handler om å sikre konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet på den informasjonen vi besitter. Informasjonssikkerhet er et kontinuerlig arbeid der ledere og ansatte har en felles forpliktelse til å holde seg kompetansemessig oppdatert og melde fra så snart man får kjennskap til brudd på rutiner for informasjonssikkerhet.

Anti-korrupsjon

Bredvid finner enhver form for korrupsjon uakseptabel. Vi skal opptre åpent og etterrettelig.

Korrupsjon er å tilby eller motta en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling, verv eller oppdrag, i form av penger, gaver eller tjenester, og ved dette urettmessig oppnå en fordel for seg selv eller egen organisasjon.

Ansatte må utvise stor varsomhet når det gjelder gaver og invitasjoner fra og til kunder, partnere og leverandører av størrelser utover det som gjelder som vanlig oppmerksomhet. Dersom man er i tvil om en gave eller invitasjon er innenfor dette skal man konferere med sin leder.